Zdravstveno higienski režim

vodja ga. Lavra Stritih, nadomešča jo ga. Suzana Smolej

tel.: 04 59 71 613

e-pošta: suzana.smolej@vrtec-trzic.si

Organizatorka zdravstveno higienskega režima skrbi za organizacijo in nadzor nad zdravstveno higienskim režimom, varstvom pri delu in požarno varnostjo v vseh enotah vrtca in dislociranih oddelkih.

Naloge organizatorke zdravstveno higienskega režima:

Organizacija in interni nadzor nad zdravstveno higienskim režimom in sanitarno  tehničnimi pogoji v vrtcu,

zagotavljanje varnega okolja, ustreznih sanitarno tehničnih in higienskih pogojev v prostorih vrtca in na zunanjih površinah,

spremljanje izvajanja splošnih higienskih ukrepov v igralnicah in pomožnih prostorih,

spremljanje zdravstvenega stanja otrok, vodenje evidence nalezljivih bolezni in organizacija ustreznih ukrepov ob pojavu nalezljivih bolezni,

strokovno sodelovanje z zunanjimi institucijami (Zavod za zdravstveno varstvo, Zdravstveni inšpektorat, dispanzer za medicino dela in drugimi),

nabava sredstev za nego in prvo pomoč, izdaja po enotah ter vodenje evidence,

spremljanje poškodb otrok v vrtcu, zbiranje poročil in vodenje evidence,

skrb za vzpostavljanje dobrega sožitja, zdravih pogojev in zadovoljstva otrok in zaposlenih,

oblikovanje vrtca kot zdravega in varnega okolja s poudarkom na pozitivnem odnosu otrok, zaposlenih in staršev do zdravja,

skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni,

koordinacija na področju varstva pri delu in požarne varnosti,

vodenje centralne evidence za dokumentacijo na področju varstva pri delu in požarne varnosti,

spremljanje stanja varstva pri delu in požarne varnosti v enotah vrtca in opozarjanje na ugotovljene pomanjkljivosti ter sodelovanje pri odpravljanju pomanjkljivosti,

zagotavljanje zaščitne delovne obleke in obutve za zaposlene v skladu s planom in po potrebi,

načrtovanje in organizacija vaj evakuacije po posameznih enotah vrtca, v sodelovanju z pooblaščenimi zunanjimi strokovnjaki,

spremljanje poškodb delavcev pri delu in vodenje centralne evidence.

Pomagati otroku zmanjšati strah in bolečino med zdravstvenim posegom

S klikom na spodnjo povezavo boste odprli knjižico Pomagati otroku zmanjšati strah in bolečino med zdravstvenim posegom. Knjižica je nastala pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju s Sekcjio medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji.

VODIČ za STARŠE – strah pred posegi