Pravice in obveznosti staršev

Otroka lahko vpišete v Vrtec Tržič skozi celo leto, če je v vrtcu prosto mesto, oziroma prvi teden v marcu, ko imamo redni letni vpis na upravi vrtca. Vpisna pola je tudi na internetu.

Vrtec se zavezuje, da izvaja program, po Kurikulumu za vrtce v skladu s pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi s področja dejavnosti predšolske vzgoje ter v skladu s spoštovanjem vseh otrokovih pravic. Pri tem izpolnjujemo tudi vse obveznosti glede izvajanja vsebin, ki so opredeljene v publikaciji »Vrtec Tržič – veder polet v veliki svet«.

Če otrok ne prične obiskovati vrtca v osmih dneh od dneva, ki je določen ob vpisu, izgubi mesto.

Program se izvaja v okviru poslovalnega časa vrtca, ki traja vse dni v tednu od 5.30 oziroma 6. ure do 16.30 ure, razen ob sobotah, nedeljah in ob državnih praznikih.

Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur.

Vrtec si pridružuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na začetku in ob koncu poslovalnega časa, ter ob pojavu izjemnih okoliščin (npr. epidemije).

V dogovoru s starši lahko vrtec v poletnih mesecih in v med-prazničnih dneh za določeno obdobje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo varstvo, v drugo enoto (dežurni vrtec).

Ob začetku novega šolskega leta lahko vrtec organizacijsko preoblikuje oz. spremeni sestavo oddelkov, vendar je dolžan zagotoviti prosto mesto otroku v isti enoti.

Otroka v vrtcu lahko prevzamejo le osebe, ki so jih starši navedli na posebnem obrazcu.

Starši v izjemnih primerih (ko pridejo predšolskega otroka iskat otroci, stari 10 do 14 let) podpišejo pisno izjavo, da so v celoti odgovorni za varnost otroka na poti v vrtec ali na poti domov.

Starši so dolžni ob prvem vstopu otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in seznaniti vzgojiteljico o morebitnih posebnostih otroka. Starši bodo vrtcu vsako odsotnost otroka iz vrtca javili oziroma sporočili tudi vzrok odsotnosti.

Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja, vrtec ni dolžan sprejeti. Če slabo počutje nastopi med bivanjem v vrtcu, se starše o tem obvesti, le-ti pa so dolžni čim prej priti po otroka.

Otrokom, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo uživati določenih živil, vrtec na podlagi zdravniškega potrdila alergologa oz. pediatra, pripravlja dietno prehrano. Zdravniško potrdilo je potrebno predložiti za vsako šolsko leto.

V primeru nezgode otroka v vrtcu strokovni delavec obvesti starše na telefonsko številko, ki so jo posredovali v vrtcu, če pa starši niso dosegljivi, odpelje otroka reševalno vozilo, strokovni delavec je lahko spremljevalec.

Starši se zavezujejo, da bodo redno poravnavali vrtcu mesečno izstavljeni račun v skladu z višino plačila, ki jim ga je določil pristojni CSD z odločbo ter veljavno ceno programa, v katerega je otrok vključen.

Pred vstopom v vrtec starši na CSD lahko vložijo vlogo za subvencijo vrtca. Če starši te vloge ne oddajo, vrtec izstavi račun skladno z veljavno zakonodajo.

Starši lahko enkrat letno začasno odjavijo otroka iz vrtca, in sicer v času poletnih mesecev, od 1. julija do 31. avgusta, pod pogojem, da je otrok najmanj 20 delovnih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Starši za obdobje začasne odjave plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo.*

Starši lahko uveljavijo začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasna odsotnost zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka najmanj 10 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je vključen.*

Za dneve odsotnosti se strošek prehrane odšteje, vendar le v primeru, da je bila odsotnost javljena v skladu s Sklepom o določitvi cen programov v Vrtcu Tržič.

Druge ugodnosti pri plačilu staršev, povezane z upravičeno odsotnostjo otroka iz vrtca, se staršem priznavajo v skladu s sklepom občine zavezanke za plačilo razlike med polno ceno in plačilom staršev.

*  Velja za regresorko Občino Tržič

Pravice in obveznosti v vrtcu Tržič

Tatjana Blaži, ravnateljica

Strokovnim delavcem, ki vsak dan poskrbimo za več kot 500 predšolskih otrok, je vsakdanji utrip vrtca dobro poznan. Nasprotno pa se zavedamo, da starši, ki nam otroke zaupajo, pogosto ne poznajo tega utripa in ne vedo, kaj vse doživijo njihovi otroci med tem, ko so oni v službi, čeprav se z obveščanjem zelo trudimo.

Informacije so dostopne na spletni strani www.vrtectrzic.si, v publikaciji, ki jo sproti posodabljamo, in na oglasnih deskah enot, najučinkovitejša pa je komunikacija prek eAsistenta. Vsako leto imamo dneve odprtih vrat, kjer si vsi obiskovalci lahko ogledajo naše delo in začutijo utrip oddelkov. Vsak mesec so tudi pogovorne ure in 2- do 3-krat na leto roditeljski sestanki in srečanja za starše. Organiziramo kakovostna strokovna predavanja, ki pa so žal skromno obiskana.

V obveščanje vložimo veliko truda in časa, se pa vseeno srečujemo s pritožbami o slabi obveščenosti. Čeprav se trudimo za pozitivno komunikacijo včasih težko ravnamo tako, da bi bili z našimi storitvami vsi zadovoljni. Nekateri starši želijo vsakodnevno individualno obveščanje, želijo biti vključeni v vsa dogajanja v vrtcu, kar se nam zdi prav. Ustanova kot je javni vrtec je podrejena določenim pravilom in avtonomiji, kar pa po drugi plati prinaša omejeno vplivanje s strani staršev. Vsekakor nam je pri takih težavah v veliko pomoč svet zavoda vrtca.

Glede na to, da je Vrtec Tržič strokoven in odgovoren in deluje na zelo visokem nivoju, zaposleni želimo zaupanje staršev in njihovo sodelovanje na ravni spoštovanja in partnerstva (z roko v roki). Potrebno se je zavedati, da imamo strokovni kader, ki je visoko izobražen in z večletnimi izkušnjami. Le-te starejši delavci zelo uspešno prenašajo na mlajše in so jim dobri mentorji. Ves čas se dodatno strokovno izobražujejo in s tem posodabljajo znanja in izkušnje. Sodelujemo na simpozijih in seminarjih, kjer smo pohvaljeni za dobro prakso. Največja pohvala in potrditev pa so nam zadovoljni, ustvarjalni, sproščeni in srečni otroci.

Današnji čas žal zahteva od posameznika veliko več kot na primer pred dvajsetimi leti. Otroke obravnavamo bolj celostno in upoštevamo posameznikove potrebe, močna področja in posebnosti. Tako delo človeka izčrpa in zanj porabi večino svoje energije. Pogosto se dogaja, da nam velik del te energije porabijo starši s svojimi pričakovanji in zahtevami. Vsak želi biti v središču pozornosti in upoštevan, ne glede na vse. Vedno bolj se sprašujemo, kam to vodi.

Strokovni delavci v vrtcu smo strokovnjaki na svojem področju in tega se starši včasih ne zavedajo dovolj. Imamo veliko več znanj in izkušenj. Naša dejanja so strokovno podkovana in vedno imamo cilj, kateremu sledimo z velikim spoštovanjem in upoštevanjem vsakega posameznika. Na svoji poklicni poti vsak strokovni delavec poskrbi za približno 700 otrok!

Vedno bolj se zavedamo, da je že v vrtcu potrebno pripraviti otroke na nadaljnje življenje in hkrati opažamo, da se starši tega pogosto ne zavedajo. Otrokom nudijo vse preveč materialnih dobrin, opravljajo naloge namesto njih, jih opravičujejo z raznimi prepričanji, da so še premajhni, ne zmorejo, ne odgovarjajo za svoja dejanja in ne nosijo posledic svojih dejanj. S tem jemljejo otrokom možnosti napredovanja in prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja. Vse večkrat slišimo stavek, da otroku niso več kos. Strokovni delavci znajo obvladovati po 24 otrok na enkrat! Želela bi opozoriti še na pereč problem, ki se vedno pogosteje pojavlja v zadnjem času. Nekateri starši zelo burno oziroma pretirano odreagirajo ob raznih poškodbah in nezgodah, ki se zgodijo v vrtcu. Pa naj bo to buška, ugriz, modrica ali kakšna druga manjša poškodba. Prepričani so, da za otroka ni dobro poskrbljeno. Ne zavedajo se, da otrok tudi prek nezgod pridobi življenjsko pomembne izkušnje.

Želimo si dobrega sodelovanja s starši, odkritih odnosov, njihove podpore in pomoči, medsebojnega zaupanja, aktivnega sodelovanja in strpnega reševanja morebitnih konfliktov. Predvsem pa zaupanje v naše delo in naše odločitve, ki so vedno premišljene in utemeljene.

Vrtec ima Svet staršev, kjer sodelujejo predstavniki staršev vseh skupin. Na sestankih, ki so 3- do 4-krat na leto, se lahko izvede veliko različnih dejavnosti in sodelovanja.

Za morebitna vprašanja, dileme in nerazumevanja so staršem na voljo najprej vzgojiteljice in vodje enot, potem šele svetovalna delavka, pomočnica ravnateljice in čisto na vrhu ravnateljica. Vse večkrat se soočamo s stavkom staršev: »Bom pisal kar županu….«. Zavedati se je potrebno, da gospod župan nikakor ni oseba za reševanje zadev v vrtcu. Seveda je tesno vpet v poslovanje in dogajanje v vrtcu, saj imamo veliko srečo, da ima posluh za otroke in poskrbi zanje, kolikor je le mogoče. Od šolskega leta 2012/1013 naprej je občina s soglasjem občinskih svetnikov namenila dodatna sredstva v višini 12.000 evrov za dodatne dejavnosti. Otroci si za ta denar ogledajo lutkovne ali baletne predstave, sodelujejo na plavalnem tečaju, smučarskem tečaju, na izletih obiščejo Kekčevo deželo, Arboretum Volčji potok, živalski vrt, Brdo …

S soglasjem občine smo uredili novo igrišče v enoti Deteljica, v štirih igralnicah zamenjali pod in pohištvo, staro skoraj 40 let. V enoti Palček smo uredili dodatni prostor – leseno hišico za zunanje igrače in vozila in s tem pridobili prostor za naravoslovni kotiček ter uredili vrtiček na igrišču. Tudi v enoti Križe skrbijo za življenje v sožitju z naravo, saj sodelujejo v projektu Eko vrtovi in imajo lepo urejen vrtiček. Veliko se vlaga v obnovo dotrajanih stavb. Postavil se je nov nadstrešek za kombi, celostno se je sanirala enota Lom. Sodelujemo tudi v občinskem projektu za energetsko varčevanje. Skupaj, z roko v roki, skrbimo za dobro otrok.

Novoustanovljani sklad vrtca je tudi priložnost za namenitev dela dohodnine, ki nam bo prišel zelo prav.

 

Dostopnost