Obseg delovanja posameznih lokacij v juliju in avgustu 2024

Spoštovani starši.

Sporočamo vam predvideni obseg delovanja posameznih lokacij v juliju in avgustu 2024.

Hvala vsem, ki ste nam stopili nasproti in nas obvestili o odsotnosti otrok. Hvala vsem, ki boste to še storili.

Glede na dane možnosti predvidevamo naslednji razpored odprtosti posameznih lokacij vrtca. 

Kovor 1: odprto

Kovor 2: odprto

Enota Križe: odprto

Pristava: odprto. Predvidoma z 19. 8. se oddelka preselita v enoto Križe.

Enota Deteljica je zaprta med 1. in 19. 7., potem je delno odprta od 22. 7. dalje. 

Oddelek v OŠ Bistrica se organizacijsko pridruži oddelkom enote Deteljica.

Lokacija OŠ Bistrica: med 1. 7. in 14. 8. nam OŠ Bistrica prijazno odstopi del svojih prostorov za naše delovanje.

Lom: oddelek deluje zadnji dan 29. 6. Od 27. 6. do 31. 8. je oddelek v Lomu zaprt. Ponovno deluje zopet 2. 9. 2024.

OŠ Tržič: oddelek deluje zadnji dan 29. 6. Od 27. 6. do 31. 8. je oddelek v OŠ Tržič zaprt. Ponovno deluje zopet 2. 9. 2024.

Enota Palček bo delno odprta od 15. 7. do 19.7., nato pa zaprta od 22. 7. dalje. V celoti bo delovala predvidoma od 19. 8. dalje.

 

Posamezne oddelke bomo razporedili po posameznih lokacijah glede na številčne in prostorske zmožnosti. 

Verjamemo, da bo v vseh enotah prek poletja prijetno, ustvarjalno in poletno vzdušje. 

O podrobnostih vas bodo obvestile vodje matičnih enot otrok predvidoma v naslednjem tednu.

 

Lep pozdrav iz tajništva vrtca

Nekaj informacij in priporočil za starše novovpisanih otrok

O vpisu in oblikovanju oddelkov            

Oddelke oblikujemo za vsako šolsko leto na novo, saj se moramo vsako leto prilagoditi številu in strukturi novo vpisanih otrok. Prav tako se spreminja tudi kadrovska zasedba, torej strokovni delavci ne vodijo istega oddelka več let.
Pri oblikovanju oddelkov je naše vodilo Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Tako lahko razporedimo otroke v oddelke 1–3 leta, 3–4 leta in kombinirane oddelke 3–6 let.
Glede na starostno strukturo otrok v oddelku lahko oblikujemo homogene oddelke in heterogene oddelke. V homogenih oddelkih so otroci v starostnem razponu enega leta ( +/- 4 ali 2 izjemi), heterogenih oddelkih pa so otroci različnih starosti.

Obveščanje o skupini in strokovnem timu

Vse starše bomo po 21. avgustu pisno ali po elektronski pošti obvestili, v katero skupino je razporejen otrok in kdo bo v strokovnem timu otroka. Starši otrok v starosti do 3 let boste v zadnjih dneh avgusta povabljeni na pogovor, kjer se boste pomenili vse o uvajanju vašega otroka v vrtec. Starši starejših otrok boste ob obvestilu prejeli tudi telefonsko številko, s povabilom, da po želji pred vstopom kontaktirate vzgojiteljico in se dogovorite o vstopu v vrtec. 
Vsi otroci so razporejeni v željene enote, pri čemer izpostavljamo, da so otroci, rojeni v letu 2023, iz enote Križe razporejeni v dislocirani oddelek v Pristavi.

Obveznosti pred vstopom v vrtec                  

Pomembno je, da v mesecu pred vstopom v vrtec na pristojni center za socialno delo za novovpisane otroke vložite Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen.
Ceno programa na predlog strokovne službe vrtca določi ustanoviteljica Občina Tržič. Višino plačila staršev ugotavlja pristojni center za socialno delo in o ugotovitvah izda odločbo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem oz. sorojenci.

Mesečno plačilo za otroka se zniža:
– ob pravočasno odjavljenih dnevih odsotnosti za stroške prehrane (eAsistent);
– ob začasni odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov na podlagi zdravniškega potrdila (pošljete na oskrbnine.vt@vrtec-trzic.si);
– ob začasni odjavi v juliju in avgustu (pisno na obrazvu v juniju).

V Vrtec Tržič se lahko vključijo otroci, ki predložijo zdravniško potrdilo, na katerem mora biti s strani pediatra ustrezno označeno, ali je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, oziroma so navedeni utemeljeni razlogi, zakaj cepljenje ni bilo izvedeno. Zdravniško potrdilo prvi dan starši izročite vzgojiteljici.
Vabimo vas, da si v rubriki Vpis ogledate še prosojnice Prvič v vrtec.
O vseh dodatnih informacijah se lahko posvetujete tudi s svetovalno delavko:

Nataša Brzin, tel. 070 55 44 40, e-pošta natasa.brzin@vrtec-trzic.si.

Veder polet v veliki svet – v Vrtcem Tržič!

 

Kako preverim, če je IZPISNICA iz vrtca obdelana s strani vrtca?

Pozdravljeni.

V eAsistentu staršu ni vidna odsotnost otroka po datumu izpisa, niti ni viden datum izpisa. Na eAsistenta smo že podali predlog, da se ta možnost uredi.

Ali je izpis s strani vrtca sprejet, pa je možno preveriti tako, da poskusite vnesti odsotnost datumsko po datumu izpisa. Sistem vas opozori, da otrok ni razporejen v oddelek – to pomeni, da je izpis vnesen.

Hvala za razumevanje,

Vaš vrtec

 

Staršem bodočih prvošolcev

Dragi starši prvošolčkov.

Naj vas spomnimo, da morate svojega otroka, ki vrtca v naslednjem šolskem letu ne bo več obiskoval, IZPISATI iz vrtca. Uporabite obrazec: OBRAZEC_IZPIS
Datum, ki ga napišete kot datum izpisa, je ZADNJI DAN, ko bo vaš otrok še v vrtcu.
Prav ta datum morate javiti tudi na CSD. Izpis iz vrtca je namreč sprememba, ki ste jo starši dolžni sporočiti.

Potem pa hop – polnit šolsko torbo! Naj vanjo pade še veliko delovne vneme, radovednosti in dobre volje!

POMEMBNO: Če imate v vrtec vključena oba otroka, starejši pa se izpiše – postane vaš mlajši otrok edini/prvi, kar pomeni, da pade obveznost plačila vrtca na mlajšega otroka.

V primeru nejasnosti se posvetujte na upravi vrtca.

Vaš vrtec

POLETJE V VRTCU TRŽIČ

Spoštovani starši.

V vrtcu si prizadevamo, da otrokom in zaposlenim nudimo prijetno okolje, v katerem se počutijo dobro in sproščeno. Zato bomo tudi to poletje izvedli nekaj nujnih vzdrževalnih del. V enoti Palček bomo obnovili stopnišče, v enoti Deteljica pa namestili prezračevalni sistem.

Enota Križe bo odprta ves čas, a bodo v njej gostovali tudi oddelki iz enote Deteljica in enote Palček.
Enota Deteljica bo zaprta od 1. do 19. julija 2024 ter se bo nato delno odprla z 22. julijem.
Enota Palček bo delno odprta od 15. do 19. julija 2024, nato pa bo zaprta od 22. julija do 16. avgusta.

Na vas se obračamo s prošnjo, da nam predvsem v času vzdrževalnih del pomagate na način, da doma zadržite otroke, katerim lahko nudite varstvo tudi drugače. Prosimo vas tudi za razumevanje, če boste skozi poletje mogoče svojega otroka imeli v vrtcu na več lokacijah. Vsekakor bomo poskrbeli, da se bodo otroci povsod dobro počutili.

Obenem vas spomnimo, da nam najkasneje do 14. junija 2024 sporočite morebitno daljšo odsotnost svojega otroka v poletnih mesecih. Če bo vaš otrok v juliju/avgustu odsoten več kot 20 delovnih dni, izpolnite in strokovnim delavkam oddelka oddajte izpolnjen obrazec za rezervacijo/začasno odjavo. S tem bomo lahko za obdobje, navedeno na obrazcu, upoštevali 50-odstotno znižanje oskrbnine.

Predvidoma 14. junija vas bomo obvestili o načinu organizacije dela v juliju in avgustu, znano pa je že, da bo v ponedeljek, 24. junija, odprta le enota Deteljica (dežurna enota). Če bo vaš otrok ta dan odsoten, ga odjavite v eAsistentu.

Veseli bomo vašega razumevanja in sodelovanja.

Vaš vrtec

Prosto delovno mesto KUHAR IV/V M/Ž

Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto KUHAR IV/V M/Ž, in sicer za določen čas s polnim delovnim časom 8 ur dnevno zaradi povečanega obsega dela.

Vrsta strokovne izobrazbe: srednja strokovna izobrazba, srednja splošna izobrazba – smer gostinstvo ali druga ustrezna smer

Stopnja strokovne izobrazbe: IV/V

Obvezna znanja:

aktivno znanje slovenskega jezika 

Zahtevane delovne izkušnje: /

Poskusno delo: 2 meseca

OPIS DEL IN NALOG

Pripravlja in čisti živila za termično obdelavo, porcionira in deli obroke po programu in posebne obroke po navodilih vodje kuhinje in organizatorja prehrane.

Sprejema in ustrezno shranjuje živila in drug potreben material.

Opravlja druga dela po navodilu vodstva vrtca oziroma organizatorja prehrane.

Aktivno sodeluje in uvaja novosti v proces dela v kuhinji po smernicah HACCP študije, skrbi za izboljšave.

Ob organiziranih prireditvah skrbi za pripravo prostorov, hrane in pogrinjkov.

Nadomešča vodjo kuhinje v njegovi odsotnosti.

Izvaja druga kuharska opravila po dnevnem razporedu zadolžitev, ki ga pripravi vodja kuhinje ali drugi za to pristojen zaposleni.

Skrbi za čistočo kuhinjskega perila in svoje delovne obleke, za urejenost in osebno higieno.

Dnevno čisti in vzdržuje kuhinjsko opremo, pribor, naprave, delovne pripomočke, delovne površine in ostali kuhinjski inventar ter pripadajoče prostore in pomiva ter shranjuje posodo, skrbi za izklop naprav pod električno napetostjo, zapre okna in zaklene vrata idr.

Pravilno uporablja in vzdržuje stroje in naprave, ki jih uporablja pri svojem delu (v skladu z navodili).

Redno spremlja strokovne novosti in zakonodajo.

Se sproti izpopolnjuje in izobražuje in spremlja novosti na področju HACCP študije ter jih uvaja v delo.

Opravlja druge naloge, ki so v zvezi z njeno osnovno zadolžitvijo po navodilih vodje kuhinje.

Opravlja tudi druge naloge enake ali podobne zahtevnosti z delovnega področja organizacijske enote.

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

Opombe:        

Posebni pogoji za opravljanje dela na tem delovnem mestu:

– Glej zdravstveno oceno tveganja, izjavo o varnosti in zdravju pri delu in pravilnik o uporabi enostavne varovalne opreme.

– Invalidi lahko v Vrtcu Tržič opravljajo tista dela, ki so jih sposobni opravljati glede na njihovo delovno zmožnost in zdravstveno stanje.

Opomba:

Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba:

-ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

-ki je bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Objava prostega delovnega mesta: 31. 05. 2024

Rok za prijavo: 27. 06. 2024

Sklic: PH04131

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom na naslov Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič ali po e-pošti na info@vrtec-trzic.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/datk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela tudi vloga brez zahtevanih dokazil, kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

 

Dostopnost