Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavlja – Javni razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v programih za predšolske otroke.

Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na dan vložitve vloge izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja  ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14, 64/15, 23/23 in 115/23).

Zainteresirane kandidate, ki želijo pripravništvo opravljati v Vrtcu Tržič naprošamo, da se zglasijo na upravi Vrtca Tržič s prijavnico najkasneje do 10. 05. 2024. Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor.

Vloge za pripravništvo se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ –PRIPRAVNIŠTVO V VRTCIH 2024/25«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, do 16. 5. 2024.

Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu. Pogodbe se sklenejo najkasneje do 31. 8. 2024, z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. 9. 2024, s polnim delovnim časom.

Besedilo razpisa Javni razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25 (gov.si)

Prosto delovno mesto VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA M/Ž

Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA M/Ž, in sicer za določen čas s polnim delovnim časom 8 ur dnevno od 17. 04. 2024 za nadomeščanje odsotnosti

 Vrsta strokovne izobrazbe: končan izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja

Stopnja strokovne izobrazbe: V

Strokovni izpit: DA

Obvezna znanja:

– aktivno znanje slovenskega knjižnega jezika

Zahtevane delovne izkušnje: 4 mesece

Poskusno delo: 2 meseca

OPIS DEL IN NALOG:

Opravlja dela in naloge, določene s kolektivno pogodbo (KPJS) in kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, letnim delovnim načrtom vrtca ter v skladu s sklepi vodstva vrtca. 

Sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi na vzgojno izobraževalno delo.

Sodeluje z vzgojiteljem pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela, se z  njim sprotno vsebinsko in metodično pripravlja na delo, pripravlja didaktične  pripomočke.

Sodeluje z vzgojiteljem pri delu s starši.

Sodeluje z vzgojiteljem pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.

Sodeluje z vzgojiteljem pri analizi stanja v oddelku.

Sodeluje pri pripravi letnega delovnega načrta oddelka in njegovi evalvaciji.

Sodeluje pri spremljanju razvoja in napredka otrok, spodbujanju razvoja njihovih posebnosti, negovanju  radovednosti raziskovalnega duha, domišljije, jezikovnem, telesnem in gibalnem razvoju, samostojnosti   ipd. (pri zapisovanju opažanj).

Sprejema otroke pri prihodu in jih ob odhodu izroča staršem.

Nadomešča odsotnega delavca v oddelku oz. drugih oblikah organiziranega dela z otroki.

Skrbi za kulturno prehranjevanje, nego in počitek otrok.

Vzdržuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, sanitarij, opreme in prostorov v vrtcu ter oblačil in obutve otrok.

Zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojnega in drugega dela.

Pomaga pri vodenju pedagoške dokumentacije.

Sodeluje s strokovnimi delavci v enoti, vrtcu in zunaj njega.

Sodeluje v strokovnih organih vrtca.

Sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, starši, okoljem.

Vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje za področje dela.

Opravlja tudi druge naloge enake ali podobne zahtevnosti z delovnega področja organizacijske enote.

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

Opomba:

Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba:

-ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

-ki je bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Objava prostega delovnega mesta: 12. 04. 2024

Rok za prijavo: 17. 04. 2024

Sklic: PF79827

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom na naslov Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič ali po e-pošti na info@vrtec-trzic.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/datk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela tudi vloga brez zahtevanih dokazil, kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

ZBIRANJE PLASTENK ZA DOBER NAMEN SE ZAKLJUČUJE – HVALA!

Obveščamo vas, da se akcija zbiranja plastenk za otroke z rakom, junake 3. nadstropja in njihove družine konča z 31. 1. 2024. V Vrtcu Tržič jih zbiramo še do srede, 24. 1. 2024, da jih bomo lahko še pravočasno odpeljali v zbirni center.

Veliko smo jih zbrali in prav vsaka plastenka je našla nov namen – z vašo pripravljenostjo pomagati.
Vsem, ki ste v akciji sodelovali, se v imenu »junakov« iskreno zahvaljujemo.

Hvala in lep pozdrav iz vašega vrtca!

Zbiranje plastenk za dober namen se zaključuje

Zbiranje plastenk za dober namen se zaključuje

Obveščamo vas, da se akcija zbiranja plastenk za otroke z rakom, junake 3. nadstropja in njihove družine konča z 31. 1. 2024. V Vrtcu Tržič jih zbiramo še do srede, 24. 1. 2024, da jih bomo lahko še pravočasno odpeljali v zbirni center. Veliko smo jih zbrali in prav vsaka plastenka je našla nov namen – z vašo pripravljenostjo pomagati. Vsem, ki ste v akciji sodelovali, se v imenu »junakov« iskreno zahvaljujemo.

Hvala in lep pozdrav iz vašega vrtca!

OBVESTILO – OBRAČUN ZA MESEC NOVEMBER

Spoštovani starši.

Ta mesec je veliko staršev uspešno pridobilo financiranje zneska novembrske oskrbnine s strani Fundacije Boštjana Bandlja. Veseli smo za vas, saj bo tako lahko praznični december še lepši!

Vsem staršem so bile izdane položnice, ki so vidne tudi v eAsistentu. Zadržali smo lahko edino trajnike za otroke, ki jim fundacija krije oskrbnino.
Če ste bili obveščeni, da vam fundacija krije oskrbnino, računa še ne plačajte. Prvo nakazilo bo fundacija izvedla že 8. 12. 2023 in bo plačilo vidno v eAsistentu v tednu med 11. in 15. decembrom.

Prav lep dan vsem in pozdravček iz Vrtca Tržič!

Dostopnost