Zdravstveno higienski režim

 

V Vrtcu Tržič vsakodnevno skrbimo za dobro počutje otrok in zaposlenih. Skupaj s starši skrbimo za ohranjanje zdravja otrok, za preprečevanje širjenja bolezni in za varnost bivanja otrok v vrtcu ter jih navajamo na zdrave navade. Vsakodnevno poskrbimo, da so bivalni prostori vrtca dobro prezračeni in kvalitetno očiščeni ter da je otrokom na voljo zadostna količina gibanja, zdrava prehrana ter dovolj tekočine.

 

Organizatorka zdravstveno higienskega režima je Katja Eler

tel.: 04 5971 609

e-pošta: katja.eler@vrtec-trzic.si

 • Organizacija in interni nadzor nad zdravstveno higienskim režimom in sanitarno tehničnimi pogoji v vrtcu,
 • zagotavljanje varnega okolja, ustreznih sanitarno tehničnih in higienskih pogojev v prostorih vrtca in na zunanjih površinah,
 • spremljanje izvajanja splošnih higienskih ukrepov v igralnicah in pomožnih prostorih,
 • spremljanje zdravstvenega stanja otrok, vodenje evidence nalezljivih bolezni in organizacija ustreznih ukrepov ob pojavu nalezljivih bolezni,
 • strokovno sodelovanje z zunanjimi institucijami (Zavod za zdravstveno varstvo, Zdravstveni inšpektorat, dispanzer za medicino dela in drugimi),
 • nabava sredstev za nego in prvo pomoč, izdaja po enotah ter vodenje evidence,
 • spremljanje poškodb otrok v vrtcu, zbiranje poročil in vodenje evidence,
 • skrb za vzpostavljanje dobrega sožitja, zdravih pogojev in zadovoljstva otrok in zaposlenih,
 • oblikovanje vrtca kot zdravega in varnega okolja s poudarkom na pozitivnem odnosu otrok, zaposlenih in staršev do zdravja,
 • skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni,
 • koordinacija na področju varstva pri delu in požarne varnosti,
 • vodenje centralne evidence za dokumentacijo na področju varstva pri delu in požarne varnosti,
 • spremljanje stanja varstva pri delu in požarne varnosti v enotah vrtca in opozarjanje na ugotovljene pomanjkljivosti ter sodelovanje pri odpravljanju pomanjkljivosti,
 • zagotavljanje zaščitne delovne obleke in obutve za zaposlene v skladu s planom in po potrebi,
 • načrtovanje in organizacija vaj evakuacije po posameznih enotah vrtca, v sodelovanju z pooblaščenimi zunanjimi strokovnjaki,
 • spremljanje poškodb delavcev pri delu in vodenje centralne evidence.

Zobna preventiva se v Vrtcu Tržič izvaja v sodelovanju z Zdravstvenim domom Tržič. Vrtec je pri vzgoji skrbnega in pravilnega odnosa do higiene zob in ustne votline podpora vzgoji, ki se odvija v domačem okolju. Vsako šolsko leto najstarejše skupine od 5 do 6 let nekajkrat letno obišče medicinska sestra, ki otroke uči pravilnega ščetkanja zob, pravilne uporabe zobne ščetke in nege ustne votline.
Za starše v najmlajših oddelkih lahko medicinska sestra pripravi kratko predavanje, kjer jih seznani s pomenom skrbi za mlečne zobe. Zakaj skrbeti za mlečne zobe? Ker pomagajo pri dihanju, grizenju, razvoju govora, ohranjajo prostor za izrast stalnih zob in omogočajo pravilen izrast stalnih zob. Ko zraste prvi mlečni zob, se začne skrb za zdrave zobe.

Kako vsakodnevno skrbeti za zdrave zobke? Kliknite in preberite tu: VSAKODNEVNA skrb za ustno zdravje

REŠI SI ZOB – kaj storimo, če se zobek odlomi? Preberite: zobozdravstvena preventiva.

V Vrtcu Tržič ne dajemo nobenih zdravil, izjema so le posamezni otroci, ki imajo potrdilo s strani pediatra in/ali starša. Potrdilo hrani org. ZHR in njegovo kopijo vzgojitelj v skupini otroka.
Izjeme pri dajanju zdravil so:

 • Ob povišani telesni temperaturi strokovni delavec lahko da paracetamol, vendar moramo imeti nujno predhodno pisno privolitev staršev ali skrbnikov, da otrok ni alergičen na paracetamol (Obrazec 1: Pooblastilo za dajanje paracetamola v vrtcu)
 • Ob nujnem stanju zaradi že znane bolezni ali poslabšanja kronične bolezni (npr. vročinski krči, astmatični napad, epileptični napad itd) moramo imeti za dajanje zdravila predhodno pisno privolitev staršev oz. skrbnikov s soglasjem zdravnika (Obrazec 2: Pooblastilo za dajanje zdravila v vrtcu).

 V primeru preklica dajanja paracetamola ali ostalih zdravil v vrtcu starši izpolnijo Obrazec 1a: Preklic pooblastila za dajanje paracetamola v vrtcu) ali Obrazec 2a: Preklic pooblastila za dajanje zdravila v vrtcu)

Če otrok lahko obiskuje vrtec, vendar potrebuje dolgotrajno dajanje zdravil, starši po pravilu prilagodijo urnik dajanja zdravil svojemu otroku. V izjemnih primerih, ko otroku ni mogoče dati zdravila doma, lahko dobi otrok predpisano zdravilo v vrtcu. Za dajanje zdravila moramo imeti predhodno pisno privolitev staršev oz. skrbnikov s soglasjem zdravnika (Obrazec 2: Pooblastilo za dajanje zdravila v vrtcu).

Shranjevanje zdravil v vrtcu

 • Zdravila strokovni delavci skupine shranjujejo po navodilih proizvajalca in/ali zdravnika. Navodila so napisana na embalaži izdelka (zdravila).
 • Vrtec mora zagotoviti shranjevanje zdravila za čas pooblastila skladno z navodili proizvajalca, ločeno od drugih izdelkov, in voditi evidence o dajanju zdravil s strani strokovnih delavcev.

Otroka po preboleli bolezni lahko pripeljete v vrtec, ko tako presodi njegov zdravnik. Ob ponovni vključitvi mora biti dovolj zdrav, da je sposoben običajnih obremenitev v vrtcu in ne sme biti več kužen za okolico. Če otroka pripeljete v vrtec prezgodaj, se zaradi šibkosti težko udeležuje aktivnosti v skupini, prav tako pa obstaja večja verjetnost, da se bo hitreje ponovno okužil in bolezen prenašal naprej med ostale otroke. Več o tem v zloženki »V vrtec grem ko sem zdrav«.

Če je vaš otrok zbolel za nalezljivo boleznijo, morate starši obvestiti otrokovega zdravnika in o vrsti bolezni obvestiti tudi Vrtec. Za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v vrtcu je namreč zelo pomembno, da sodelujemo skupaj in tako obvladujemo širjenje nalezljivih bolezni.

Ob pojavu bolezni in ukrepih za preprečevanje širjenja vas obveščamo preko obvestil na oglasnih deskah otrokove igralnice in/ali preko elektronske pošte (eAsistent).

V vrtcu v času pojava nalezljivih bolezni poostrimo higienske ukrepe (higiena rok, razkuževanje igrač, pogostejše čiščenje in zračenje prostorov itd.)

Priporočila in smernice NIJZ: https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/07/priporocila_za_vrtce_2022_oblikovana_koncna.pdf

Več v zloženki »V vrtec grem ko sem zdrav«.

Ob vpisu otroka v vrtec svetovalna delavka starše seznani z obveznim zdravniškim pregledom otroka pri specialistu pediatru. Pediater izda zdravniško potrdilo, ki ga starši oddajo strokovnemu delavcu najkasneje prvi dan vstopa v vrtec.

Iz zdravniškega potrdila je razvidno, ali je otrok opravil obvezna cepljenja za vstop v vrtec.

Otrok ne more biti vključen v vrtec, če ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen kadar za to obstajajo medicinski razlogi. Skladno s členom 51. a Zakona o nalezljivih boleznih se zavrne vključitev necepljenega otroka v javni vrtec ali v javno sofinancirane programe zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz člena 22. č tega zakona. Ne glede na to določbo pa se lahko v vrtec vključi otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja iz člena 22. č zakona. V takem primeru se pogoji za vključitev otroka v vrtec preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu (Vir: NIJZ, priporočila 2022).

Priporočila in smernice NIJZ: https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/07/priporocila_za_vrtce_2022_oblikovana_koncna.pdf

Kako pomagati otroku zmanjšati strah in bolečino med zdravstvenim posegom
S klikom na spodnjo povezavo boste odprli knjižico Pomagati otroku zmanjšati strah in bolečino med zdravstvenim posegom. Knjižica je nastala pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju s Sekcjio medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji.

VODIČ za STARŠE – strah pred posegi

Dostopnost