Cene in pojasnila

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Tržič potrdil nove cene programov Vrtca Tržič. Lestvico plačil, veljavno od 1. 4. 2024 dalje, najdete spodaj.

Obveščamo vas, da s strani CSD z zamudo prejemamo odločbe za subvencijo vrtca. V primeru, da odločbe za vašega otroka ne prejmemo pravočasno, izstavimo račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda (77 %). Po prejemu odločbe bomo naredili poračun oskrbnine z naslednjo položnico, v kolikor bo ugotovljeno, da ste vlogo oddali v skladu z 22. členom novele ZVrt-F (Uradni list RS, št. 55/2017).
Za dodatne informacije in obrazložitve smo vam na voljo na tel. št.: 04/ 5971 606 (Kristina Lindav).

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Tržič, Sveta zavoda Vrtca Tržič in soglasja Občine Tržič Vas obveščamo, da bo v tem šolskem letu Občina Tržič financirala oziroma sofinancirala dodatne dejavnosti (predstave, ogledi, plavalni tečaj,…itd.) za vse vpisane otroke, in sicer do porabe sredstev v višini 12.000,00 €.

DODATNA POJASNILA
INFORMACIJE O PLAČILU STARŠEV

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen. Ceno programa na predlog strokovne službe vrtca, določi ustanovitelj, Občina Tržič.

Plačilo staršev določi center za socialno delo, na podlagi lestvice, ki starše razporeja v 9 plačilnih razredov. Pri tem upošteva vlogo za znižanje plačila vrtca.

Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je otrok vključen. Razliko med ceno programa in plačilom staršev pokriva ustanovitelj.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen

Starši uveljavljajo pravico do znižanega plačila z vlogo (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki se nahaja na spletni strani centra za socialno delo), na pristojnem centru za socialno delo. Vlogo je potrebno oddati pravočasno, saj odločba velja s prvim dnem naslednjega meseca, po oddaji vloge. Če te pravice ne uveljavljajo, zavod izstavi račun v višini polnega plačila (izjema je 22. člen ZVrt-F, Uradni list RS, št. 55/2017). V vlogi za znižano plačilo so starši dolžni navesti resnične podatke. Vsako spremembo, ki vpliva na določitev plačila je potrebno sporočiti v 8 dneh od nastanka spremembe pristojnemu centru za socialno delo. Starši plačujejo oskrbnino po položnici, in sicer do datuma, ki je ob tem naveden. Položnico dobijo starši po pošti oziroma v spletno banko. Obračun dejanskih – realiziranih oskrbnin za otroka se opravi vedno za pretekli mesec. Morebitne neporavnane obveznosti Vrtec Tržič v izterjavo preda pristojnemu sodišču.

Mesečno plačilo za otroka se zniža:

  • s pravočasno odjavo ob dnevih odsotnosti, za stroške prehrane*,
  • ob bolniški odsotnosti na podlagi zdravnikovih opravičil, ki trajajo nad 10 strnjenih delovnih dni (v tem primeru prispevek znaša 50% plačila staršev za dneve odsotnosti)*; bolniški list prinesete ali pošljete na upravo po e-pošti na oskrbnine.vt@vrtec-trzic.si. V kolikor bolniški list pokriva obdobje za nazaj, se pri prihodnjem obračunu ustrezno poračuna.
  • ob začasni odjavi v juliju in avgustu (za odjavljenih najmanj 20 delovnih dni – se zaračuna 50% plačila staršev)*.

* Navedeno velja za regresorico Občino Tržič.

Dodatne obogatitvene programe starši plačajo po ceni, ki jo določi Svet zavoda Vrtca Tržič.

Za smučarske, plavalne in druge tečaje, planinski tabor, itd., ceno določi vrtec, glede na ponudbe zunanjih izvajalcev.

Dostopnost