Svetovalna služba

Kontakt:

Nataša Brzin, univ. dipl. pedagog.

Sedež: na upravi Vrtca Tržič, Ste Marie aux Mines 28, Tržič

Telefon: 04 59 71 607, 070 55 44 40

E naslov: natasa.brzin@vrtec-trzic.si

 

Specialna pedagoginja: ga. Mirjam Miguel

GSM: 031 764 075

e-pošta: mirjam.miguel@vrtec-trzic.si

 

Svetovalno delo

Delo svetovalne delavke je v prvi vrsti namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec, hkrati sodeluje s  starši,  strokovnimi delavci, vodstvom vrtca in zunanjimi institucijami.

Svetovalna delavka opravlja interdisciplinarno strokovno delo, temeljna naloga je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vrtca. Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti in je usmerjeno v dobrobit otroka.

Svetovalno delo je usmerjeno v prizadevanja,  da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

Pri delu sledi programskim smernica za delo svetovalne službe, kjer so opredeljene tudi temeljne dejavnosti: dejavnosti pomoči,  razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti  načrtovanja in evalvacije.

Svetovalno delo z otroki

Svetovalno delo z otroki zajema pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj, pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja, pomoč otrokom z razvojnimi težavami in pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

Svetovalno delo z otroki  poteka neposredno z  vključitvijo v vse oddelke. Posredno delo z otroki predstavlja predvsem sodelovanje z vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in starši.

Otroci s posebnimi potrebami

V vrtcu  spoštujemo različnost in upoštevamo, da ima vsak otrok svoje potrebe. Posebej smo pozorni na otroke s specifičnimi težavami. Zanj izvajamo Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kamor so vključeni otroci:

  • Otroci z lažjo motnjo v  duševnem razvoju
  • Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije
  • Gluhi in naglušni otroci
  • Otroci z govorno jezikovnimi motnjami
  • Gibalno ovirani otroci
  • Dolgotrajno bolni otroci
  • Otroci z avtističnimi motnjami

Za vključitev in integracijo vsakega otroka je potrebno glede na njegove potrebe pripraviti ustrezne pogoje. V okviru izdanih odločb Zavoda RS za šolstvo za otroke s posebnimi potrebami v vrtcu izvajamo prilagojen program in dodatno strokovno pomoč.

Pri tem se trudimo, da se otrok uči in napreduje na vseh razvojnih področjih. Usmerjamo ga v njegove pozitivne lastnosti. Zagotavljamo mu polno in aktivno sodelovanje z vsemi drugimi otroki. Omogočamo mu dostop do raznovrstne ponudbe materialov in sredstev, tako da lahko izbira dejavnosti in načine, ima možnost izbire ožje ali širše igralne skupine, po potrebi pa tudi umika v zasebnost.  Pomoč otrokom nudijo naši vzgojitelji s pomočjo ravnateljice svetovalne delavke vrtca, istočasno pa po izkazanih potrebah in dodeljenih individualnih odločbah sodelujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci (specialni pedagog, logoped, delavni terapevt).

 Vključitev otroka v Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se lahko prične na zahtevo staršev.

Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja starši lahko vložite na predpisanem obrazcu, ki ga dobite v svetovalni službi ali na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo

( ZRSŠ), (http://www.zrss.si/) pod rubriko usmerjanje otrok.

Svetovalno delo s starši

Svetovalno delo v vrtcu je namenjeno tudi vsem staršem. Temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru, po načelih dvosmerne komunikacije ter zaupnosti in je usmerjeno v dobrobit otroka. Za svetovanje in posvetovanje se starši odločijo prostovoljno. Za pogovor se lahko dogovorite osebno, preko vzgojiteljice vašega otroka ali po telefonu.

Posvetujete se lahko o:

vključitvi otroka v vrtec in navajanju na življenje v vrtcu,

težavah otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini,

vzgoji otroka,

otrokovem razvoju,

težavah, ki jih ima ob različnih kritičnih situacijah (rojstvo sorojenca, ločitev staršev, socialno-materialne stiske, nasilje v družini, razne odvisnosti …)

vprašanjih in dilemah pri prehodu in pripravi na vstop v šolo,

razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah ter stiskah (težave pri hranjenju, spanju, močenju postelje, nemirnost, agresivnost …)

Preventivne dejavnosti

V vrtcu sodelujemo s starši tudi na preventivnem nivoju. Staršem želimo pomagati pri starševskih veščinah jim ponuditi potrebna znanja o starševstvu in krepiti moč družin.

Z namenom  okrepiti moč družine smo se v vrtcu vključili in izvajamo projekt Krepimo družine, kjer je temeljno vodilo, da ima vsaka družina svoje moči, le prepoznati jih je potrebno in jih krepiti. V ta namen vedno sproti pripravljamo  nove aktivnosti in oblike povezovanja s starši.

Vsem staršem vsako leto ponudimo tematska srečanja, kjer želimo poudariti  pomen zdrave stabilne vzgoje za otroka, predstaviti  otrokove razvojne značilnosti in ustrezne odzive in ravnanja ob tem.

Skupaj s strokovnimi  delavkami, ki imajo otroke s posebnimi potrebami bomo poglabljale znanja s področja  specialne pedagogike iskale novo literaturo in se povezovale s mobilnimi specialnimi pedagogi, ki so vključeni v naš vrtec.

Razvijanje pozitivne  klime

Kot svetovalna delavka čutim posebno skrb in odgovornost za dobre odnose v celotnem sistemu in pri vseh vključenih udeležencih v našem vrtcu (starši, otroci, zaposleni).

Skupaj z drugimi skrbim in si  prizadevam, da bi vsi otroke čim bolje razumeli, se na njihove potrebe primerno odzvali, podprli in si vsi prizadevali za njihov najboljši možen razvoj. Odnosi med odraslimi naj temeljijo na prostovoljnosti, skupnem dogovoru, po načelih dvosmerne komunikacije ter zaupnosti.

Krepimo družine  in CAP program za preventivo zlorabe otrok

Projekt s svojim osnovnim ciljem je usmerjen v preprečevanje  nasilja v družinah. S  strokovnim delavkami, nadaljujemo  in poglabljamo   vsebine s ciljem: preprečevati nasilje v družinah, tako da krepijo starše, da so bolj povezani z vrtcem, jih informirajo, učijo o razvoju, da lažje razumejo, kaj otroci zmorejo in česa ne. Izhodišče so zaščitnih dejavnikov: prožnost staršev, socialne mreže, znanje o starševstvu in otrokovem razvoju, konkretna podpora v času stiske, otrokov socialni in čustveni razvoj za razvijanje njegovih ključnih kompetenc.

Z usposabljanjem za izvajanje CAP programa za primarno preventivo zlorabe otrok bomo še nadalje širili kompetence  s tega področja. Izvedli bomo delavnice za otroke, s ciljem da  pridobijo veščine,  da bi se znali sami zaščititi v potencialno ogrožajočih situacijah.

Organizacija in pomoč pri vstopu otroka v vrtec, spremljanje socializacije posameznikov in skupin v začetku  šolskega leta in pomoč pri vključitvi novincev med šolskim letom.

Odkrivanje, spremljanje in pomoč otrokom s težavami v prilagajanju in sodelovanju v   skupini v času socializacije in kasneje v kritičnih situacijah (tedenski obiski v oddelkih).

Pomoč otrokom, ki imajo težave na socialnem, čustvenem, razvojno-spoznavnem in vedenjskem področju in izpeljava morebitno potrebnih postopkov za izboljšanje in spremljanje le-teh skozi celo leto.

Spremljanje razvoja, napredka posameznikov in celotne skupine (tedenski obiski v oddelkih in načrtni razgovori s strokovnimi delavkami oddelka).

Spremljanje, opazovanje, analiziranje klime v skupinah, vzdušje, kritične situacije, delovanje skupinske dinamike.

Sodelovanje v strokovnih skupinah za izvajanje individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami in prevzem vseh nalog ob tem (priprava, spremljanje in analiza).

Individualno delo s posameznimi otroki v smislu preventivne dejavnosti in konkretnih, načrtovanih korekcij v socialnih interakcijah.

Pomoč vzgojiteljicam pri načrtovanju individualnega dela za posamezne otroke in pomoč, svetovanje pri opazovanju posameznikov.

Opazovanje vseh otrok v vseh oddelkih o morebitnih znakih ali sumu nasilja ali zlorab v družini in takojšnje reagiranje.

Posredno delovanje na področju  družin  (širiti projekt Krepimo družine in projekt CAP) in zmanjševanje možnosti nasilja v družini prek aktivnosti v celotnem vrtcu po konceptu petih zaščitnih dejavnikov.

Krepitev moči otroka ob morebitnem nasilju v družini, z vključitvijo novih pridobljenih kompetenc v CAP programu.

Takojšnje ukrepanje ob sumu nasilja in nudenje pomoči otroku.

Razvijanje socialnih veščin in socialne integritete.

Dostopnost